Αντιμετώπιση συμβάντων διαρροής αμμωνίας

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 5 ώρες Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Η χρήση Αμμωνίας στον εργασιακό χώρο αποτελεί έναν ειδικό κίνδυνο. Αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές και ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής.Δήλωσε συμμετοχή

Θεματολογία:

• Εισαγωγή στην Αμμωνία-Κίνδυνοι-Ατυχήματα

• Εισαγωγή στην Αμμωνία

• Η Αμμωνία ως ψυκτικό μέσο

• Ιδιότητες της Αμμωνίας

• Συστήματα Ψύξης Αμμωνίας

• Κίνδυνοι της Αμμωνίας

• Χαρακτηριστικά Ατυχήματα με Αμμωνία Επιπτώσεις της Αμμωνίας στον άνθρωπο

• Επιπτώσεις στην υγεία

• Οδοί έκθεσης

• Πρώτες Βοήθειες

• Ειδικά μέσα παροχής πρώτων βοηθειών / απολύμανσης

• Αποτροπή ατυχημάτων Δουλεύοντας με ασφάλεια με την Αμμωνία

• Πρακτικές ορθών μηχανολογικών χειρισμών

• Τυποποίηση διαδικασιών χειρισμού

• Σήμανση Αμμωνίας

• MSDS

• Μέσα ανίχνευσης της Αμμωνίας

• Μέσα Ατομικής Προστασίας

• Εκπαίδευση του προσωπικού:

Εξουσιοδοτημένου για χειρισμό και συντήρηση

Εκτάκτου Ανάγκης / Λοιπού προσωπικού

• Αντιμετωπίζοντας μια έκτακτη ανάγκη με Αμμωνία-1

• Προσχεδιασμός για Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης

• Σχέδια Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

• Διαδικασίες εκτάκτου ανάγκης της επιχείρησης

• Αναγνώριση Κινδύνου

• Αρχικοί χειρισμοί-ενέργειες-διαδικασίες

• Περιορισμός διαρροής

• Διαρροές-Αντιμετώπιση

• Υπεύθυνα άτομα

Ομάδα Πυρασφάλειας

Πυρόσβεση

• Διαδικασίες Πυρόσβεσης σε Αμμωνία Αντιμετωπίζοντας μία Έκτακτη Ανάγκη με Αμμωνία-2

• Εκκένωση των εγκαταστάσεων

• Εκκένωση ή Καταφυγή σε ασφαλή χώρο

• Ομάδα εκκένωσης

• Μέσα εκκένωσης

• Διαδικασίες εκκένωσης ή Καταφυγής σε ασφαλή χώρο

Εκπαίδευση εκκένωσης

Συνεργασία με τους φορείς εκτάκτων αναγκών