Εισαγωγή στα επικίνδυνα υλικά

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online) και Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Διάρκεια προγράμματος: 5 ώρες

Διδάσκονται οι βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουμε όταν διαχειριζόμαστε ή ερχόμαστε σε επαφή με επικίνδυνα υλικάΔήλωσε συμμετοχή

Θεματολογία:

• Εισαγωγή

• Επικίνδυνες Ουσίες και Υλικά

• Ορισμοί και ορολογία

• Νομοθεσία

• Κατηγορίες επικίνδυνων υλικών και οι κίνδυνοι τους

• Επιπτώσεις των επικίνδυνων υλικών

• Ατυχήματα με επικίνδυνα υλικά

• Σημάνσεις επικίνδυνων υλικών

Συστήματα αναγνώρισης επικίνδυνων υλικών-1

Σήμανση κατά CLP

• Σήμανση κατά ADR

Συστήματα αναγνώρισης επικίνδυνων υλικών-2

Σήμανση κατά HAZCHEM

Σήμανση κατά NFPA

MSDS

• Δοχεία επικίνδυνων υλικών

• Διαβάζοντας τις πληροφορίες σχετικά με τα επικίνδυνα υλικά

• Σενάρια επί χάρτου για την αναγνώριση σημάνσεων επικίνδυνων υλικών