Αντιμετώπιση Έκτακτων Αναγκών

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες στην Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Το πρόγραμμα διατίθεται σε:

Webinar (Online).

Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).