Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια Κατάρτισης: 2 ώρες.
Στο πρόγραμμα διδάσκονται:
· Ιεραρχία σχεδίου
· Κέντρο λήψεων κλήσεων
· Συντονιστής ΣΑΕΚ
· Συντονιστής επικοινωνίας
· Συντονιστής Πυρασφάλειας
· Συντονιστής Διάσωσης
· Συντονιστής Προσωπικού


Δήλωσε συμμετοχή