Εκκένωση

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 5 ώρες Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Η Εκκένωση κτιριακών εγκαταστάσεων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, απαιτείται να γίνεται με συντονισμό και ασφάλεια. Η εκπαίδευση στην Εκκένωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την διαφύλαξη της ανθρώπινης ζωής.Δήλωσε συμμετοχή


Θεματολογία:

• Συντονιστής εκκένωσης κτηρίου

• Απαιτήσεις-Προϋποθέσεις για την διεξαγωγή ασφαλούς εκκένωσης

• Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών

• Βασικές ικανότητες & δεξιότητες συντονιστών εκκένωσης

• Ρόλοι και αρμοδιότητες

• Εκπαίδευση

• Γενικές ενέργειες κατά την εκκένωση

• Ασκήσεις εκκένωσης

• Αξιολόγηση ασκήσεων-αποτίμηση

• Αναγνώριση και αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών

• Τύποι έκτακτης ανάγκης

• Αρχικές δράσεις σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

• Ενεργοποίηση συναγερμού

• Συστήματα ειδοποίησης

• Συστήματα πυρόσβεσης

• Διοίκηση συμβάντος και σύστημα διαχείρισης συμβάντος (ICS)

• Απαραίτητα μέσα για την έγερση συναγερμού και την ασφαλή εκκένωση

• Ενέργειες προσωπικού σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης

• Ενέργειες προσωπικού υπεύθυνο για την εκκένωση

• Ειδικά θέματα σχετικά με την εκκένωση

• Χώροι συγκέντρωσης στην εκκένωση

• Καταμέτρηση προσωπικού

• Ομάδες Έρευνας - Διάσωσης για αγνοούμενα άτομα

• Διαδικασίες διαλογή - διακομιδής τραυματιών

• Συνεργασία με φορείς εκτάκτων αναγκών κατά τη διάρκεια της εκκένωσης

• Άσκηση εκκένωσης (Διαθέσιμο μόνο δια ζώσης)

• Αποτίμηση άσκησης εκκένωσης (Διαθέσιμο μόνο δια ζώσης)