Βασική εκπαίδευση Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης – EKYZ

Βασική εκπαίδευση Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης

Αντιμετώπιση Πυρκαγιάς

Διάρκεια προγράμματος: 4 ώρες


Δήλωσε συμμετοχή

Θεματικές ενότητες:

Εισαγωγή:
 • Ασφαλείς διαδικασίες και ∆ιαδικασίες Έκτακτης Ανάγκης
 • Εγκαταστάσεις
 • Σκοπός και αντικείµενο ,τρόποι κατάσβεσης
 • Συνεχής εκτίµηση κινδύνων στις εγκαταστάσεις

Εκδήλωση φωτιάς και εξάπλωση:
 • Είδη φωτιάς, πιθανές αιτίες εκδήλωσης
 • Γνώση και πιθανή εκτίµηση του πως εκδηλώνεται - «χώρος εκδήλωσης»
 • Συνέπειες από πρόκληση πυρκαγιάς και κίνδυνοι από τα αέρια που προκαλούνται από αυτήν

Κατάσβεση πυρκαγιάς με χρήση πυροσβεστήρα
 • Πώς πρέπει να ενεργήσουµε σε περίπτωση πυρκαγιάς
 • Είδη φωτιάς και πυροσβεστήρων - κατανόηση της συµπεριφοράς του προσωπικού κατά αυτήν
 • Πως προσεγγίζουµε και ποιες οι ενέργειες που πρέπει να κάνουµε
Εξοπλισμός κατάσβεσης - Χρήση πυροσβεστήρων
 • Γνωριµία και σπουδαιότητα του «προ-χρήσης» ελέγχου του εξοπλισµού
 • Σωστή Τοποθέτηση του Πυροσβεστικού Εξοπλισµού στον εργασιακό χώρο
 • Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφόρων ειδών πυροσβεστήρων

Πρακτική άσκηση
 • Αποτελεσµατική αλλά και ασφαλής χρήση του Πυροσβεστικού Εξοπλισµού
 • ∆υνατότητα του εργαζοµένου στο να ενεργήσει σωστά, γρήγορα και µε ασφάλεια όταν αντιληφθεί την εκδήλωση πυρκαγιάς

Εξοπλισμός κατάσβεσης - Χρήση πυροσβεστήρων
 • Γνωριµία και σπουδαιότητα του «προ-χρήσης» ελέγχου του εξοπλισµού
 • Σωστή Τοποθέτηση του Πυροσβεστικού Εξοπλισµού στον εργασιακό χώρο
 • Πλεονεκτήµατα και µειονεκτήµατα των διαφόρων ειδών πυροσβεστήρων

Αξιολόγηση - Συζήτηση
 • Συζήτηση , ερωτήσεις και επίλυση αυτών µε τους εκπαιδευόµενους
 • Αξιολόγηση