ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

1. Πολιτική δεδομένων


Το Εκπαιδευτικό Κέντρο Υποστήριξης Ζωής, στο εξής ο «Ε.Κ.Υ.Ζ.», που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη (οδός Πελοπίδου 2-4), ως Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού χαρακτήρα, στο πλαίσιο του Γενικού Κανονισμού Προστασίας των Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε ισχύ από την 25/05/2018, στο εξής ο «ΓΚΠΔ», όπως εκάστοτε ισχύει, σας παρέχει με το παρόν την ακόλουθη ενημέρωση για την επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και τα δικαιώματά σας ως υποκειμένου της επεξεργασίας.

Η παρούσα ενημέρωση απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν οποιαδήποτε συναλλαγή με το Ε.Κ.Υ.Ζ. όπως ενδεικτικά σε Πελάτες που διατηρούν μόνιμη σχέση συνεργασίας με την Εταιρεία, στους νόμιμους ανά περίπτωση εκπροσώπους αυτών καθώς και στους ειδικούς ή καθολικούς τους διαδόχους, σε εκπροσώπους νομικών προσώπων και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που υπό οποιαδήποτε ιδιότητα έχει συναλλακτικές σχέσεις με το Ε.Κ.Υ.Ζ.

Η επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα συνίσταται στη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση, διάρθρωση, αποθήκευση, μεταβολή, ανάκτηση, αναζήτηση πληροφοριών, χρήση, διαβίβαση, περιορισμό ή διαγραφή των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που έχουν περιέλθει ή θα περιέλθουν σε γνώση του Ε.Κ.Υ.Ζ..

Το Ε.Κ.Υ.Ζ. σε συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο έχει προβεί σε όλες τις ενέργειες που απαιτούνται, εφαρμόζοντας τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη νόμιμη τήρηση, την επεξεργασία και την ασφαλή φύλαξη του αρχείου δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα δεσμευόμενο να διασφαλίζει και να προστατεύει με κάθε τρόπο την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από απώλεια ή διαρροή, αλλοίωση, διαβίβαση ή την με οποιονδήποτε άλλο τρόπο αθέμιτη επεξεργασία τους. Στη συνέχεια ακολουθεί το σύνολο των πολιτικών μας που αφορούν την συμμόρφωσή μας με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Τελευταία ενημέρωση 24/5/2018.

2. 2. Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε. Πώς χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες.


Το Ε.Κ.Υ.Ζ. επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα τα οποία έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε εσείς ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί σας και τα οποία είναι απαραίτητα για την έναρξη, τη διατήρηση και την εκτέλεση των συναλλακτικών σας σχέσεων με το Ε.Κ.Υ.Ζ., υφιστάμενων ή μελλοντικών ανάλογα με το παρεχόμενο προϊόν ή υπηρεσία και τις εκάστοτε ισχύουσες διαδικασίες και πολιτικές του.

Για την έναρξη και τη διατήρηση της συναλλακτικής σχέσης του με τους Πελάτες του, το Ε.Κ.Υ.Ζ., συλλέγει και επεξεργάζεται τα ακόλουθα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα: Ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), τηλέφωνο (σταθερό ή/και κινητό). Κατά περίπτωση ενδέχεται να ζητηθούν συμπληρωματικά στοιχεία (λχ. αριθμός φορολογικού μητρώου) εφόσον τα στοιχεία αυτά συνιστούν προϋπόθεση για την έναρξη ή τη διατήρηση μίας συγκεκριμένης συναλλακτικής σχέσης ή/και εφόσον τα στοιχεία αυτά ζητηθούν από τις αρμόδιες αρχές όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά από τον Ο.Α.Ε.Δ., για την υλοποίηση προγραμμάτων που εντάσσονται στο Λ.Α.Ε.Κ.

Τα ανωτέρω δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα είναι απαραίτητα, πέραν των άλλων, και για την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, Certificate of Attendance, μετά την επιτυχή παρακολούθηση από τους Πελάτες προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών ή/και αντίστοιχων προγραμμάτων διαφύλαξης της ανθρώπινης ζωής ή/και προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων κατά την διάρκεια εκτάκτων γεγονότων κ.λπ.

Επιπλέον, όσον αφορά Νομικά Πρόσωπα, το Ε.Κ.Υ.Ζ. ενδέχεται να συλλέγει και πληροφορίες οι οποίες αφορούν ιστορικό εργατικών ή μη ατυχημάτων, αριθμό εργαζόμενων καθώς και πιθανούς κίνδυνους που έχουν άμεση ή/και έμμεση σχέση με την ασφάλεια, την υγιεινή και τις πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας. Η συλλογή και η επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα από το Ε.Κ.Υ.Ζ. είναι απαραίτητη για την έναρξη, την εκτέλεση και τη διατήρηση των μεταξύ μας συναλλακτικών σχέσεων. Όλες οι ανωτέρω πληροφορίες είναι εμπιστευτικές και χρησιμοποιούνται εξολοκλήρου για την εξατομίκευση των υπηρεσιών που το Ε.Κ.Υ.Ζ. παρέχει.

3. Επεξεργασία ειδικών κατηγοριών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα


Το Ε.Κ.Υ.Ζ. δεν επεξεργάζεται δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα όπως δεδομένα που σχετίζονται με τη φυλετική ή εθνοτική σας καταγωγή, τα πολιτικά σας φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστική οργάνωση, γενετικά ή βιομετρικά δεδομένα με σκοπό την ταυτοποίηση σας ως υποκείμενο της επεξεργασίας καθώς και δεδομένα υγείας ή δεδομένα που αφορούν την σεξουαλική σας ζωή ή τον γενετήσιο προσανατολισμό σας.

4. Δεδομένα που αφορούν παιδιά

Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ανηλίκων εκτελείται με την προϋπόθεση της προηγούμενης συγκατάθεσης των γονέων ή των ασκούντων τη γονική μέριμνα αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται από το νόμο. Για τους σκοπούς της παρούσας, ανήλικα θεωρούνται τα άτομα που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

5. Νομιμότητα επεξεργασίας


Το Ε.Κ.Υ.Ζ. επεξεργάζεται νόμιμα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα εφόσον η επεξεργασία: Είναι απαραίτητη για την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με το Ε.Κ.Υ.Ζ. και την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων. Είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση του Ε.Κ.Υ.Ζ. με έννομη υποχρέωσή του ή για την επιδίωξη των εννόμων συμφερόντων του που απορρέουν από τις συναλλακτικές σας σχέσεις με το Ε.Κ.Υ.Ζ. ή από άλλα δικαιώματά του που απορρέουν από το νόμο. Βασίζεται στην προηγούμενη ρητή συναίνεσή σας, εφόσον η επεξεργασία δεν θεμελιώνεται σε κάποια από τις ανωτέρω αναφερόμενες νόμιμες βάσεις επεξεργασίας.

6. Σκοποί επεξεργασίας


Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αφορά: Την εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλακτικών σας σχέσεων με το Ε.Κ.Υ.Ζ., την ορθή εκτέλεση των μεταξύ σας συμβάσεων, την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Ε.Κ.Υ.Ζ. ως υπεύθυνου ή εκτελούντα την επεξεργασία και την άσκηση των νόμιμων και συμβατικών του δικαιωμάτων.

7. Για ποιό χρονικό διάστημα τηρούνται τα προσωπικά σας δεδομένα.


Το Ε.Κ.Υ.Ζ. διατηρεί τα δεδομένα σας προσωπικού χαρακτήρα για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται ανά περίπτωση, από το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο.

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται θα τηρούνται και μετά από τη λύση της υφιστάμενης μεταξύ ημών συνεργασίας με σκοπό την εξυπηρέτηση των νόμιμων επιχειρηματικών συμφερόντων του Ε.Κ.Υ.Ζ. Πιο συγκεκριμένα τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται-αποθηκεύονται για 3 χρόνια, όση είναι και η διάρκεια των πιστοποιητικών, Certificate of Attendance.

Κάθε 6 μήνες γίνεται επανέλεγχος των αρχείων βεβαιώνοντας έτσι ότι τα πρωτόκολλα ασφαλείας μας είναι ενημερωμένα, και ότι διαγράφονται όλα τα στοιχεία τα οποία δεν χρησιμοποιούνται.

8. Κοινοποίηση σε τρίτους συνεργάτες.


Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχουν οι υπάλληλοι του Ε.Κ.Υ.Ζ., εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους. Το Ε.Κ.Υ.Ζ. δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί προσωπικά σας δεδομένα της σε τρίτους, εκτός από το κέντρο πιστοποίησης EMD Ηealth+Rescue Academy ή/και αντίστοιχα κέντρα πιστοποίησης (εσωτερικού και εξωτερικού), τα οποία είναι υπεύθυνα για την έκδοση πιστοποιητικών, Certificate of Attendance, επιτυχούς παρακολούθησης προγραμμάτων Πρώτων Βοηθειών ή/και αντίστοιχων προγραμμάτων διαφύλαξης της ανθρώπινης ζωής ή/και προγραμμάτων διαχείρισης κρίσεων κατά την διάρκεια εκτάκτων γεγονότων κ.λπ., και τα οποία έχουν αναλάβει έναντι του Ε.Κ.Υ.Ζ. δέσμευση τήρησης εμπιστευτικότητας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγουμε αποθηκεύονται σε ασφαλείς διακομιστές που βρίσκονται εγκατεστημένοι στην Ελλάδα ή/και το Εξωτερικό.


9. Ποιά είναι τα δικαιώματά σας.


Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν και εφόσον αυτά υφίστανται επεξεργασίας από το Ε.Κ.Υ.Ζ., ως υπεύθυνος επεξεργασίας, στους σκοπούς αυτού, στις κατηγορίες των δεδομένων και στους αποδέκτες ή στις κατηγορίες αποδεκτών αυτών (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων καθώς και συμπλήρωσης ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ).

Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών σας δεδομένων υπό την επιφύλαξη των υποχρεώσεων και των νομίμων δικαιωμάτων της Εταιρείας για τη διακράτησή τους με βάση τις εκάστοτε ισχύουσες νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ). Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον, είτε αμφισβητείται η ακρίβεια αυτών, είτε η επεξεργασία είναι παράνομη, είτε εξέλειπε ο σκοπός της επεξεργασίας και υπό την προϋπόθεση ότι δεν συντρέχει νόμιμος λόγος για τη διακράτησή τους (άρθρο 18 ΓΚΠΔ).

10. Τρόπος άσκησης των δικαιωμάτων σας και υποβολή καταγγελίας.


Κάθε αίτημά σας αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και την άσκηση των δικαιωμάτων σας πρέπει να απευθύνεται εγγράφως προς τo E.K.Y.Z. στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@ekyz.gr.

Άρνηση του Ε.Κ.Υ.Ζ. ή αναιτιολόγητη καθυστέρηση ως προς την ικανοποίηση των αιτημάτων σας κατά την άσκηση των δικαιωμάτων σας, σας παρέχει το δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ως καθ’ ύλην αρμόδια εποπτική αρχή για την εφαρμογή ΓΚΠΔ. Σε κάθε περίπτωση διατηρείτε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην αρμόδια εποπτική αρχή εφόσον θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα γίνεται κατά παράβαση της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.dpa.gr .

11. Αλλαγές στη δήλωση ενημέρωσης.


To Ε.Κ.Υ.Ζ. με βάση την εκάστοτε ισχύουσα πολιτική του για την προστασία δεδομένων και στο πλαίσιο του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να αναθεωρεί ή τροποποιεί την παρούσα ενημέρωση, η οποία επικαιροποιημένη θα βρίσκεται πάντοτε διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας (https://ekyz.gr/gdpr/).

12. Επικοινωνία με την εταιρεία.

Εάν έχετε οποιοδήποτε ερώτημα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Ενημέρωσης επικοινωνήστε μαζί μας στο info@ekyz.gr .