Αντιμετώπιση συμβάντων διαρροής αμμωνίας

Η χρήση Αμμωνίας στον εργασιακό χώρο αποτελεί έναν ειδικό κίνδυνο. Αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές και ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση .

Διάρκεια προγράμματος: 6 ώρες Δια Ζώσης εκπαίδευση.

Η χρήση Αμμωνίας στον εργασιακό χώρο αποτελεί έναν ειδικό κίνδυνο. Αναλύονται οι βέλτιστες πρακτικές και ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση διαρροής.

Θεματολογία:

Date:

Tags: