Προχωρημένη εκπαίδευση Πυρασφάλειας – Πυρόσβεσης

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 15 ώρες

Το Πρόγραμμα βασίζεται στα Διεθνή πρότυπα Πυρόσβεσης στη Βιομηχανία. Καλύπτει όλες τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να κατέχει ο κάθε εμπλεκόμενος σε μία ανάλογη κατάσταση έκτακτης ανάγκης καθώς και την ορθή και ασφαλή χρήση του παρεχόμενου εξοπλισμού.

Απευθύνεται σε: Υπεύθυνους Πυρασφάλειας, Πυρόσβεσης και Εκκένωσης χώρων, Υπεύθυνους Υγιεινής & Ασφάλειας, Τεχνικούς Ασφαλείας, Ομάδες Διάσωσης στον εργασιακό χώρο.

Θεματολογία:

Date:

Tags: