Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Ασύγχρονη εκπαίδευση (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια Κατάρτισης: 3 ώρες.

Θεματολογία

Date:

Tags: