Βασικές Αρχές Διαχείρισης Κρίσεων

Το πρόγραμμα διατίθεται σε Webinar (Online), Δια Ζώσης εκπαίδευση και Blended Option (Θεωρία Online + Πρακτική άσκηση δια ζώσης).

Διάρκεια προγράμματος: 8 ώρες

Τα Περιστατικά Εκτάκτου Ανάγκης είναι καταστάσεις οι οποίες παρουσιάζονται συχνά στην καθημερινή μας ζωή και κυρίως στο χώρο στον οποίο εργαζόμαστε αφού σε αυτόν περνούμε αρκετό από το χρόνο μας. Όταν σε μία εταιρεία ή οργανισμό συμβεί ένα περιστατικό, ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία στα οποία πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία είναι η διαχείριση κρίσεων.

Αναπόφευκτα, όλες οι εταιρείες ή οργανισμοί μπορεί να έρθουν αντιμέτωποι με μία κατάσταση κρίσης η οποία να οφείλεται είτε σε φυσικά φαινόμενα όπως σεισμό, πλημμύρα, είτε σε ανθρωπογενείς καταστάσεις όπως βία, εκβιασμοί, εγκληματικότητα, πυρκαγιά, είτε από τεχνικές βλάβες όπως διαρροές επικίνδυνων υλικών, κ.α. Τέτοια περιστατικά αυξάνουν την ανάγκη της εταιρείας ή του οργανισμού να είναι προετοιμασμένη και καταρτισμένη στις υφιστάμενες διαδικασίες.

Ανεξάρτητα από το βαθμό της κρίσης οι άμεσες συνέπειες καθώς και οι έμμεσες ή μακροπρόθεσμες συνέπειες μπορεί να επηρεάσουν το μέλλον ενός οργανισμού ή μιας εταιρείας. Ακόμη και η συμπεριφορά του προσωπικού απέναντι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης κατά τη διάρκεια της κρίσης είναι σημαντική ως προς τη διατήρηση της φήμης τους.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

• Βασικές έννοιες
• Κατηγοριοποίηση περιστατικών
• Διαβάθμιση εκδηλωμένων απειλών
• Ενέργειες πρώτων ανταποκριτών
• Επικεφαλής σκηνής
• Επικεφαλής περιστατικού
• Όργανα πληροφοριών
• Τακτική ομάδα πληροφοριών
• Διαδικασία διαχείρισης πληροφοριών
• Βασικές αρχές συμπεριφοράς στα Μ.Μ.Ε.

• Βασικές ενέργειες σε περίπτωση απειλής τοποθέτησης Α.Ε.Μ. ή Βόμβας
• Βασικές ενέργειες σε περίπτωση έκρηξης Α.Ε.Μ. ή Βόμβας
• Βασικές ενέργειες σε περίπτωση ομηρίας
• Βασικές ενέργειες σε περιπτώσεις Χημικών, Βιολογικών, Ραδιολογικών, Πυρηνικών (Χ.Β.Ρ.Π.) απειλών
• Εισαγωγή στα Όπλα Μαζικής Καταστροφής (Ο.Μ.Κ.)
• Βασικές ενέργειες πρώτης ανταπόκρισης σε περιπτώσεις πυρκαγιών μέχρι την άφιξη του Πυροσβεστικού Σώματος
• Βασικές οδηγίες αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων και ατυχημάτων από διαρροή υγρών, αερίων και χημικών ουσιών
• Βασικές ενέργειες για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών (θεομηνίες, σεισμοί κ.α)
*Το πρόγραμμα μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με τις ανάγκες της Εταιρείας.

Date:

Tags: